Yesbox mål och aktivitetsmodul

 unik och fullt flexibel 

Webbinarie om mål

Mål eller OKR med initiativ och aktiviteter 

Mål som en organisation, ett team, eller en person siktar mot, bildar organisationens ”navigationssystem”. Genom att ”bestämma” olika mål till olika delar av organisationen skapas – förhoppningsvis – en gemensam destination för alla i organisationen: Långsiktig framgång!

Men för att ”åka” någonstans behövs också bränsle, och det bränslet är de aktiviteter vi ”tankar” för att nå våra respektive mål. Men till skillnad från vanliga fordon har vi människor en väldig blandning av ”motorer” som behöver olika typer av ”bränsle” för att operera effektivt. Även då vi arbetar gemensamt som ett ”fordon” har vi våra individuella drivkrafter (vår personliga ”motor”) vilket gör arbetet att välja aktiviteter väldigt komplext.

För att göra det än mer komplext så är vi människor inte alltid bara drivna mot ett (långsiktigt) mål. Vi ändrar oss, åker någon annanstans, för att vi själva, eller någon annan vill det. Och ibland kan dessa aktiviteter ge framgångar som faktiskt påverkar de långsiktiga målen.

Det pågår alltså en slags evigt pågående dans i vilken organisationens mål, tolkade av team och enskilda individer ger en riktning för vilka alla aktörer ger sig själva energi genom planerade danssteg (aktiviteter) för att nå målen, steg som ibland leder till andra destinationer som blir viktigare för enskilda och team vilket i sin tur till slut även påverkar organisationens långsiktiga mål.

Yesbox vill hjälpa alla i organisationen att både enas om mål och aktiviteter genom möjligheter att:

  • Sätta strategiska mål och kommunicera dem till alla
  • Bryta ned mål till team och individer för att hjälpa alla att se hur de bidrar
  • Stötta mål genom att bestämma aktiviteter – på olika nivåer – som hjälper till att uppnå målen
  • Reflektera över mål och aktiviteter för att bättre förstå vad som varit framgångsrikt och var det kunde ha gjorts annorlunda
  • Utifrån gjorda aktiviteter analysera mönster för att generera alternativa mål.

OKR- Objectives and Key Result –mål och nyckelresultat på svenska

Ett smart sätt att jobba med mål 

  • Börja med att identifiera ett problem.
  • Översätt det till ett övergripande och engagerande mål.                  (= Objective)
  • Skapa 2-5 nyckelresultat som gör att ni når ert övergripande mål /objective. Dessa (Key Result) ska vara mätbara och tidsatta.

Under varje nyckelresultat sätter du upp ett antal initiativ som kan grupperas via aktiviteter som gör att du tar dig framåt.

Vår plattform stödjer arbete med OKR.

Tips!

Om ledningen börjar med sitt OKR arbete så kan avdelningar lätt relatera till något mått uppåt.

Tar sedan medarbetarna vid och bygger på avdelningsmålen så hänger alltsammans ihop.

En av grundtankarna med OKR är att arbeta i kortare tidscykler. Vi föreslår kvartalsvisa mål.

Fiffigt eller hur?

Yesbox målbild

Yesbox tror inte att våra verktyg i sig skapar bättre mål eller mer genomtänkta aktiviteter, men vi tror att användningen av Yesbox mål- och aktivitetsmodul, integrerad med både våra dialoger och pulsmätningar, underlättar för användare att följa upp och dokumentera saker man förutsatt att göra.

Att den ”dans” mellan mål och aktiviteter, mellan ledning och team, och mellan chef och medarbetare dokumenteras för möjlighet till både, firande, reflektion och revision som skapar resultat.

Vi hoppas också att idén arbeta ”målorienterat” med Yesbox hjälp kan bli en högst personlig ”lärdomsresa” för alla användare

Vi kan också bygga på det ni gör idag så anpassar vi systemet efter det.

Aktiviteter (göra)

När målen är satta blir det enkelt att ta fram en utvecklingsplan för medarbetaren, där  även motivationen är inräknad. Vi tar hänsyn till företagets mål och strategier samt individens drivkrafter för att maximera den totala effekten.

Allt dokumenteras digitalt i handlingsplanens aktiviteter och kan kombineras med egna Pulsmätningar månads eller veckosamtal. Detta gör det enkelt att följa upp samtidigt som materialet ger er överblick och underlag hela året.