Följ och utveckla kompetenser i ett kompetens samtal

 

Boka demo av samtal

Kompetens samtal en typ av gemensam bedömning 

Yesbox kompetensdialog utvecklar kommunikationen mellan ledare och medarbetare. Både medarbetare och ledare får samma bild av om den behövda kompetensen för rollen finns på plats eller ej. Komptenssamtalet följer alltså upp att medarbetare har den kompetens som behövs inom organisationen.

Tanken är att koppla ihop mål och vilka mjuka och hårda kompetenser som behövs i olika yrkesroller.

Yesbox medarbetarsamtal bygger på styrkor i en process för kompetensbedömning och kompetensutveckling. Medarbetare och chef förbereder sig på egen hand men enas i själva kompetenssamtalet i sina bedömningar och beslutar kring åtgärdsplaner för året.

 

Processen;

Medarbetarens kompetenser bedöms inför mötet av både chef och medarbetare. Båda ger ett övergripande betyg för kompetensen på en fyrgradig skala tex kommunikation. Både medarbetare och ev chefen anger också vilka styrkor eller utvecklingsbehov som finns.

Det finns även två centrala delar;

1. Motivering av bedömning för att ge bakgrund eller specifika skäl för bedömning

2. Hur medarbetaren kan utvecklas inom kompetensen där man gemensamt beskriver möjliga aktiviteter att genomföra för att höja kompetensen.

När båda är överens om innehållet i skickas relevanta aktiviteter till medarbetarens aktivitetsplan som kan ses av båda parter.

Organisationen får dessutom en överblick över nuläge och utvecklingsbehov. Yesbox mallar utgår från kompetensramverket Reflector Big 5.

 

Prestera mera med Yesbox

Kompetensuppföljning 

– Talent Management –

Kompetenser är den mänskliga komponenten som en organisation tillför för att höja sina förmågor.

Men kompetenser är framförallt användbara som krav för:

  • Krav på formell utbildning eller certifiering
  • Krav på detaljerade färdigheter och kunskap för att utföra processer (/designa nya) eller hantera dedikerade verktyg
  • Krav på beteenden för att främja samarbete och för att öka kundtillfredsställelse

Kraven är alltid satta i ett sammanhang – vad en jobbroll är tänkt att göra, vad som är leveransen från ett team, vilka egenskaper en produkt eller tjänst är tänkt att inneha. Det innebär att det inte alltid är meningsfullt att säga att en person är kompetent om det inte relateras till vad personen är tänkt att utföra, kunna eller hjälpa till med – och för vem.

Yesbox tar fasta på sammanhanget. Vår kompetensstruktur gör det möjligt att skapa profiler som kan länkas till jobbroller och vi gör det också möjligt att använda en jobrolls kompetensprofiler på specifika positioner där chefen kan förfina kompetensbehovet ytterligare.

Yesbox kompetensdialog använder kompetenskraven på en position och ger först medarbetare och chef en möjlighet att på ömse håll bedöma medarbetarens nivå. När de två möts i själva kompetensdialogen har de en förförståelse och kan därför ha en mer konstruktiv dialog kring både kravbilden och medarbetarnas förmåga att möta kraven.

Och framför allt: Vad medarbetaren vill och behöver utveckla för att hen ska nå sina och teamets mål.

Läs om medarbetarsamtalets olika faser här

Bakgrund

Vi på Yesbox menar att ledare behöver våga vara transparenta i sin intention och sitt agerande. Först när chefer vågar föra ärliga dialoger med sina medarbetare ökar förståelsen för hur varje medarbetare ska kunna prestera för organisationens bästa. 

Yesbox Samtal utgår  utifrån  förståelsen kring hur hjärnan fungerar och jobbar efter hjärnsmarta system förbättras lönsamheten inom organisationer avsevärt. Genom att ta hjälp av hjärnforskningen är det möjligt att utveckla signifikant mer effektiva strategier och driva beteendeförändringar till en bråkdel av den tid och kostnad det har tagit tidigare! 

Skapa förståelse mellan chef och medarbetare

 Yesbox Kompetensdialog

Medarbetare och chef gör på egen hand en bedömning av styrkor och utvecklingsområden utifrån förutsättningarna som krävs för att just den medarbetaren ska kunna prestera. Dessutom kan chef och medarbetare tillsammans skapa en tydlig målsättning och handlingsplan utifrån kompetensområden – och allt går att koppla till företagets övergripande mål.

Yesbox Samtal ger tydliga resultat i företagskulturen som i sin tur reflekteras på varumärket och ytterst i affären. 

EnglishSwedish