Med mål att engagera och få högre svarsfrekvens i medarbetarundersökningen

Christina Johansson, Head of Communications på Knowit:

– När jag kom in här på Knowit var utmaningen med medarbetarundersökningen att vi såg att färre och färre år svarade på dem för varje år. Det var mitt uppdrag att hitta en modell där vi kunde arbeta engagerande och hålla tempo med ett enkelt uppföljningsverktyg för cheferna.

Christina Johansson sitter koncernledningen och har även ansvar för företagets employeer branding frågor. Konsultföretaget Knowit jobbar med digitala lösningar för företag i privat och offentlig sektor. De har över 2000 anställda i Norden som sitter dels på företagets egna kontor, men även ute hos kunder. Knowit har arbetat med medarbetarundsökning i många år, men har ändrat modell över tiden. Man har arbetat både traditionellt med ganska långa enkäter, för att sedan gå över till väldigt korta, och kände att det var svårt att skapa engagemang och relevans i resultaten.

– Internt fanns det olika åsikter kring om vi skulle göra medarbetarundersökning överhuvudtaget och de som tyckte att vi borde göra en väldigt omfattande undersökning. Det var ett viktigt steg att gå till en gemensam modell dör vi mäter ett fåtal saker och tro på att det ska ge oss tillräckligt med underlag att jobba med de här frågorna internt.  

Knowit och Christina Johansson valde YESbox Puls för sin medarbetarundersökning. Det ena av två huvudområden som alltid mäts i YESbox Puls är Shape. Det görs utifrån SCARF-modellen för att få en pulsmätning på hur organisationen mår. Christina Johansson berättar att många chefer och medarbetare på Knowit har haft en relation till SCARF och hört talas om den tidigare. Det har varit viktigt att välja en metod som har förankring i vetenskap, fakta och insikter så att inte resultaten ifrågasätts. Medarbetarna på Knowit är ofta själva konsulter i andra bolag och studerar organisationsfrågor.

– Att välja den här modellen har passat oss väldigt väl för trovärdigheten internt, säger Christina Johansson.

Vad är viktigt för er i genomförandet av en medarbetarundersökning? 

– Det är otroligt viktigt att skapa en nyfikenhet och ett engagemang för att medarbetarundsökningen är på väg. Och att få organisationen och kollegorna att förstå varför vi gör den. Att jobba med den här modellen har gjort att vi hållit ett högt tempo, det har känts väldigt smidigt och enkelt. Att förklara arbetsgången för tvåhundra chefer får inte vara komplicerat.

Hur gick det med svarsfrekvensen och resultaten?

– Vi skulle få så många som möjligt att vara med och svara, och det lyckades vi verkligen med. En jättehög svarsfrekvens!

Christina berättar att resultaten som kom ut ur undersökningen dessutom var positiva, Knowit har väldigt stolta medarbetare som trivs och rekommenderar sin arbetsplats. Det är den andra delen av två som alltid mäts i YESbox Puls, NPS (Net Promoter Score) som talar om i hur hög utsträckning medarbetarna kan rekommendera sin arbetsplats till andra.

Arbetet med uppföljning av resultaten, hur har det sett ut?

– Efter att enkäten stängdes gick det snabbt för första chefsledet att få resultat. Det skapade en efterfrågan för alla att få ta del av resultatet. Uppföljningsarbetet har varit en mix av allt från workshops till större samlingar där man har berättat om resultaten. Det har sett lite olika ut, det är lite så som Knowit fungerar, det viktiga är att man använder resultaten och hur det görs ser lite olika ut beroende på vilka behov man har i respektive grupp.

En del av uppföljningen har bestått i att Knowit genom undersökningen kunnat diskutera genusfrågan, en fråga som har mycket fokus i bolaget eftersom många av konsulterna är män.

– Hur är klimatet kvinnor vs män hos oss? Vi har kunnat titta på det och diskutera frågorna tack vare undersökningen,menar Christina. Det varit en styrka att vi har kunnat välja vilka vinklar vi vill titta på.

Ni har valt att göra två Pulsmätningar per år. Vad händer härnäst?

– I nästa mätning nu kommer vi ha ett fokusområde som är ledarskap. Utmaningen är att det blir lite extra frågor, men samtidigt så finns det ett väldigt stort intresse för ledarskapsfrågan internt. Lyckas vi skapa en nyfikenhet och efterfrågan på resultatet så kommer vi säkert komma till samma svarsfrekvens den här gången, och ett engagemang i uppföljningen! säger Christina.

Mer om Yesbox Puls här.

Yewbox  hjälper chefer att förstå medarbetarnas drivkrafter för att ge dem bästa möjliga stöd. Våra digitala verktyg för Pulsmätning hos era medarbetare och Samtal sätter er i utvecklingsläge. Det hjälper er att få en tydlig bild av hur organisationen mår både ovan och under ytan, och att skapa god kommunikation mellan chefer och medarbetare. I syfte att människorna i organisationen ska kunna växla ut hela sin potential – på ett långsiktigt hållbart sätt.

#knowit #yesboxpuls #christinajohansson #medarbetarundersökning #pulsmätning #medarbetarundersökning