Yesbox 360° analys 

utvecklar ledarskapet

Prata 360-analys med oss

 En 360° ledarskapsanalys utvecklar

 

Yesbox 360° ledarskapsanalys ger effektiv feedback från både medarbetare, kollegor, överordnade och inte minst i jämförelse med ledarens egen självbedömning. Analysen ökar ledares självmedvetenhet genom att avslöja förbättringsområden som vi ofta inte är medvetna om. I återkopplingen kan ledaren skapa en utvecklingsplan och fokusera på specifika områden som utvecklar ledarskapet.

Processen uppmuntrar också ledaren att ta ansvar för sin utveckling och förstå sina styrkor. Detta leder till en mer proaktiv inställning både personligt och professionellt. Främjar både gruppens och ledarens utveckling.

Yesbox 360° ledarskapsanalys är en lättarbetad modell som skapar förutsättningar för social trygghet, engagemang och prestation. Frågeställningarna är baserade på Yesbox STARS-modell, det “kommunikativa ledarskapet” (Mittuniversitetet) samt att medarbetare och ledare vill utveckla ett  sk “growth mindset”. Analysen utgår från styrkor och utvecklingsområden i en relativjämförelse, s k positiv psykologi

 

Varför 360° ledarskapsanalys?

1. Ger effektiv feedback:

En 360° ledarskapsanalys samlar in feedback från flera källor, inklusive självbedömning.  Detta ger en övergripande bild av personens styrkor och förbättringsområden.

2. Ökar självmedvetenheten:

En ledare kan ha en uppfattning om sina egna styrkor och svagheter, men en 360-graders analys kan avslöja  förbättringsområden som ledaren inte varit medveten om. Denna ökade självmedvetenhet leder ofta till personlig utveckling.

3. Underlättar utveckling av ledarskapet:

Återkopplingen från en 360-graders analys kan användas för att skapa en utvecklingsplan som fokuserar på specifika förbättringsområden. Detta kan leda till effektivare utveckling och snabbare förbättring av ledarskapet. Men det kan både vara utmanande och spännande att få uppleva vad kollegor, chef och medarbetare uppfattar. Målet är utveckling både av gruppen och individen.

4. Uppmuntrar ansvarstagande:

Processen med en 360-graders analys uppmuntrar ledare att ta ansvar för sin utveckling och vara ansvarig för sina prestation. Detta kan leda till en mer proaktiv inställning både personligt och professionellt.

Sammantaget kan en 360-graders analys av en ledare ge värdefulla insikter och feedback som kan användas för att förbättra och öka effektiviteten i rollen.

En god förutsättning är nyfikna ledare som vill veta hur andra ser på det egna ledar- och medarbetarskapet.

Vilka områden mäter Yesbox 360 graders analys?

 • Vi ställer frågor om social trygghet och förutsättningar för engagemang och prestation
  •  Ett index mäter STARS – dvs utvecklas status, trygghet, autonomi, relationer och tydliga spelregler.
 • Vi kompletterar med mål, samarbete och kommunikation.  Frågeställningarna utgår också från det ”Kommunikativa ledarskapet” (Mittuniversitetet).
 • Målet är att både medarbetare och ledare ska utveckla growth mindset ( utvecklingsintresse).

 

Tre områden är i fokus (9 frågor per område).

Varför är Yesbox
360° ledarskapsanalys annorlunda?

Vår hjärna är i grunden social. Vi ägnar en betydande del av vår tid åt att reflektera över vår plats i gruppen och hur vi interagerar med andra. Denna sociala dynamik påverkar direkt vår prestationsförmåga och hur vi hanterar utmaningar.

Sociala hot påverkar oss: Vi reagerar kraftfullt på sociala hot, och dessa reaktioner kan ha betydande konsekvenser för vår arbetsprestation. Att förstå och hantera dessa dynamiker är avgörande för att skapa en hälsosam och produktiv arbetsmiljö.

Uppmuntra olika perspektiv: Individer och grupper blomstrar när vi vågar belysa och diskutera olika åsikter och fördomar. En 360 graders analys ger en omfattande och nyanserad bild av individens prestation och hur de samspelar med andra i organisationen.

Positiv dialog för utveckling: Att skapa en dialog som fokuserar på både det positiva och det utvecklingsbara är nyckeln till individuell och kollektiv framgång. Genom att betona styrkor och identifiera områden för förbättring skapar vi en miljö som främjar kontinuerlig tillväxt.

Baserad på neuroledarskapsforskning: Vår metodik för 360 graders analys bygger på den senaste forskningen inom neuroledarskap. Genom att integrera insikter från neurovetenskap i vår analys ger vi en djupare förståelse för hur individer och team fungerar och hur de kan utvecklas.

Mellanchefens centrala roll: I dagens komplexa arbetsmiljö är mellancheferna mer avgörande än någonsin. De spelar en central roll i att överbrygga kommunikationsklyftor, skapa positiva arbetskulturer och driva organisationens framsteg. Vår 360 graders analys är utformad för att stödja mellanchefernas utveckling och befästa deras nyckelposition i organisationen.

Genom att omfamna en 360 graders analys skapar vi en grund för en dynamisk och framgångsrik arbetsplats där varje individ och varje ledare kan blomstra och bidra till organisationens övergripande framgång.

 

Så fungerar 360 graders ledarskapsanalysen

I en 360°ledaranalys  jämförs ledares självbild med andra grupper:

 • Min egen uppfattning
 • Närmaste chef
 • Kollegor
 • Medarbetare

 

Vad säger andra om 360 graders analys på chefer Linus

Exempel på grafer som används i analysen:

Ledarskapsanalysen ger

 • Positiv feedback genom att starka områden samlas i en lista.
 • Tips om utvecklingspotential.
 • Insikt kring de största gapen dvs skillnad mellan egen och andras bedömning.

Vi avslutar med öppna svar där alla kan ge allmän feedback.

Processen:
Enkät som besvaras online  av chef, kollegor och underställda
Enkäten ligger ute ca. 7-10 dagar

  • Resultat i er egen databas/ plattform.
  • Återkopplingssamtal med stöd i plattformen.
  • Extern personlig feedback till resp chef (valbart).
  • Workshop (valbart).