Moderna medarbetarundersökningar

– med fokus på kartläggning och uppföljning

 

 

Demo av medarbetarundersökning

Yesbox medarbetarundersökningar

Varför Yesbox medarbetarundersökning?

Medarbetarundersökningar är viktiga för att följa hur organisationen mår, mäta engagemang och agera på upplevelser eller uppfattningar.

Yesbox medarbetarundersökning bygger på positiv psykologi och forskning om hur vi fungerar. Frågorna i medarbetar-undersökningen kombinerar påståenden om attityder, beteenden och kunskaper men kartlägger tex även ledarskap och medarbetarskap (ansvar).

Detta gör att i utgångspunkt utifrån undersökningen skapas en förståelse om nuläget för hela organisationen och för olika avdelningar eller grupper. Utifrån medarbetarundersökningen och de råd som ges blir det enkelt för chefer att jobba vidare med sina resultat. Samtidigt som ledningen kan arbeta med mer övergripande frågor kring strategi eller arbetsmiljön. Där olika nedbrytningar som tex anställningstid, åldersgrupper eller kön kan skapa insikter om systematiska utmaningar.

Plattformen är lätt att använda och Yesbox får mycket beröm för vår analys och möjlighet att jämföra grupper eller trender. Medarbetarna är anonyma vilket gör att alla får en chans att höras utan att bli utpekade.

Analysen är behörighets styrd och resultat publiceras för olika grupper vid olika tillfällen.

Yesbox kan stödja er med:

  • Workshops kring resultaten
  • Tips till bra dialoger för att lyfta medarbetarskap och utveckling
  • Coaching av chefer online för hur de ska resultat och dialog till framgång
  • Stöd i uppföljningen

Följ och följ upp arbetsmiljölagen

 

Medarbetarundersökningen används ofta för att stämma av och följa upp arbetsmiljö utifrån arbetsmiljölagen, välmående och graden av engagemang bland medarbetarna.

Arbetsmiljölagen kräver att vi har ett Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM och tar ansvar för arbetsmiljön. Lagen kräver kontinuerlig uppföljning av viktiga parametrar både i den fysiska arbetsmiljön och den psykosociala (tex stress).

Riskbedömning skall göras inför alla förändringar tex ombyggnad, användning av ny teknik, eller ny inriktning. Yesbox medarbetarundersökning följer upp detta genom att kartlägga organisationens fysiska och sociala arbetsmiljö med relevanta frågor.

SAM

Processen för att följa arbetsmiljölagen

 • Eftersom förutsättningar förändras  för de flesta organisationer behöver arbetsförhållanden undersökas kontinuerligt och regelbundet. Det kan ske via enkäter, intervjuer, mätningar och skyddsronder. Läs den viktiga arbetsmiljölagen om krav på undersökning här
 • Efter undersökningen görs en bedömning om det finns risker som sjukdom eller olyckor. Bedöm risker utifrån sannolikhet och konsekvenser.
 • Om det finns risk måste åtgärderna dokumenteras.
 • Åtgärderna skall förstås kontrolleras om de fått effekt och därefter börjar vi om.
 • Allt sker förstås i samverkan och i den viktiga dialogen efter varje mätning tex på APT (arbetsplatsträffar).

Skapa ett fungerande system för att rapportera arbetsmiljöproblem. Medarbetarundersökningen är ett enkelt och effektivt sätt att följa upp kultur och arbetsmiljölag (särskilt 2015:4). Vi har faktiskt en riktigt bra arbetsmiljölag som är bra för oss alla.

 

Medarbetarundersökningar som stöd till utveckling

Medarbetarundersökningar skapar gemensam förståelse och kunskap om beteenden, attityder och känslor. Det betyder att analysen ger teamet möjlighet att se på situationen på samma sätt. Det blir tydligt och därmed enklare att jobba vidare för att utvecklas tillsammans.

Yesbox medarbetarundersökningen inkluderar automatgenererade råd som baseras på hur gruppen har svarat för att leda teamet på rätt väg och skapa dialog.

Ofta är Dialogen efter mätningen är lika viktig som själva mätningen!

Vi anpassar dessutom enkäten efter behov. Det blir då ännu viktigare att reflektera och följa upp medarbetarundersökningen.

Att följa engagemang är viktigt. Ofta väljer våra kunder att kontinuerligt mäta basen för engagemang via STARS.

STARS mätningar skapar förutsättningar för utveckling och förändring.

Pulsmätning med STARS

STARS  är basen -skapa förutsättningar för prestation och framgång

”Jag förstår inte hur man kan förstå medarbetarna utan STARS mätningar, vilket försprång jag har!

Johan Hellsten

Hellsten Gears

Basen för medarbetarundersökningen

 • Följer GDPR.
 • Har forskningsbaserade frågor / områden med färdiga mallar på frågor och områden.
 • Utskick och påminnelser via SMS eller email.
 • Automatgenererade påminnelser för en hög svarsfrekvens.

Hur ofta ska man göra en medarbetarundersökning?

Yesbox rekommenderar att ni mäter åtminstone varje år.

Men vi föreslår ibland mer än 1 mätning varje år för att minska antalet frågor och fokusera bättre i uppföljningen.

Uppföljning av medarbetarundersökningen

 • Visuella automatgenererade rapporter direkt efter att alla svarat.
 • Relevanta referensvärden att jämföra med.
 • Automatgenererade kommentarer på alla nivåer.
 • Resultatnivå efter behörighet  vid olika tidpunkter för alla roller.

 

Yesbox hjälper er hela vägen med medarbetarundersökningen

Med lång erfarenhet och stor kunskap från undersökningar och analys stödjer vi er er hela vägen
Experter ger stöd i vilka frågor som ska ställas till hur ni bör agera på resultaten.

Dessa områden täcker medarbetarundersökningen:

STARS med

 

 

 Processsen för er medarbetarundersökning:

 

 • För undersökningen väljs frågor utifrån mallar eller en bred omfattning av validerade frågor (300+). Vårt fokus är enkla tydliga frågor och påståenden med relevanta skalor.
 • Yesbox tar tillsammans med ansvariga utifrån mallar fram förslag på frågor.
 • Personallista i givet format (ofta excel) med email, (ev. mobilnummer) och organisationstillhörighet lämnas till Yesbox enligt överenskommen plan för import i verktyget.
 • Utskick av enkät. Ligger förslagsvis i fält ca 10 dagar.
 • Efter avslutad mätning, publiceras resultat och analys efter behörighet i ert eget Yesboxkonto online där varje team ser sina resultat. Möjlighet att exportera resultatanalysen till pdf.

  Frågor många vill ha svar på i en medarbetarundeersökning

  • Hur mår organisationen? Kulturen? Stress?
  • Finns trakasserier i organisationen?
  • Är vi bra på att sätta och följa upp mål?
  • Fungerar våra processer som de ska?
  • Hur är samarbetet? Utvecklas vi?
  • Förstår alla och följer våra värderingar?
  • Finns det tydliga spelregler eller förväntningar?

   

  Följ upp med hjälp av enkäten, analysera, diskutera,
  notera och agera.

  Ni får:

  • Visuella rapporter som kan öppnas för den första gruppen max två dagar efter att enkäten stängt.
  • Resultat tex per avdelning, demografi, kön, åldersgrupp eller de grupper som önskas.
   • Automatgenererade kommentarer.
   • Relevanta referensvärden att jämföra med.
   • Resultatnivå efter behörighet vid olika tidpunkter för berörda roller.
   • Stöd i analysen av expert

  Varför rekomenderar vi att mäta eNPS?

  eNPS är ett spännande mått i medarbetarundersökningen

  ENPS står för ’Employer Net Promoter Score’ och eNPS är både ett mått och en undersökningsmetod som ger ett värde på hur lojala era medarbetare är. Måttet används internationellt och följer hur starkt ert arbetsgivarvarumärke är och mäter bl a employer branding.

  Ni får en bild av andelen ”ambassadörer”, ”kritiker” och ”neutrala” medarbetare i organisationen.

  Följ gärna upp eNPS med bra följdfrågor både i enkäten och i mötet efteråt med medarbetarna.

   

  Metoden bygger alltså på en viktig fråga:

  ”I vilken grad skulle du kunna rekommendera ’vår organisation’ som arbetsplats till andra?

  Frågan ställs på en skala mellan 0-10, där 0 innebär inte alls sannolikt och 10 innebär högst sannolikt. Svaren delas upp i tre kategorier:

  • 0-6 = Kritiker (“Detractors”)
  • 7-8 = Passiva (eller “Passives”)
  • 9-10 = Ambassadörer (“Promoters”

  Ge oss dina uppgifter så hör vi av oss för att boka ett onlinemöte

  EnglishSwedish