Bygg en frisk arbetsplats med SCARF Modellen

LADDA NER BROSCHYR

Använd SCARF Modellen- gör en mätning om engagemang och tillit

 

Modern hjärnforskning har visat att hjärnan för att kunna prestera ar ett grundläggande behov av att ingå i ett socialt sammanhang.  På din arbetsplats kan mäta SCARF Modellen / STARS. Detta är ett mått på ”growth mindset”/utvecklingsförmåga eller social trygghet. Egentligen hur väl gruppen kan prestera och hur engagerad gruppen är. Finns det risker under ytan?

Forskning visar att vår hjärna är inte bara rationell och inriktad på att hitta lösningar på problem. Den är starkt fokuserad på att undanröja sociala hot, tidigare en avgörande överlevnadsfaktor för oss. Hjärnan försöker ständigt minimera hot och maximera det som är belönande. Att minimera hot prioriteras, och för att minimera hoten används samma mekanismer som vi använder då vi står inför ett reellt fysiskt hot som hotar vår överlevnad, sk. ”fight and flight”-responser. Vi fattar alltså inte så smarta beslut i hotläge och får mycket svårt att samarbeta och vara logiska. Känslorna tar över.

Detta då den del av hjärnan som hanterar hotläget kräver mycket syre och energi Denna energi tas bl. a från det viktiga arbetsminnet.  Vår förmåga till analytiskt tänkande och kreativitet minskar. Vi har sedan långt tillbaka på savannen varit skapta för att överleva och undvika risker:

Om hotläge uppstår i en organisation innebär det ett hot för organisationens produktivitet, SAMARBETS- och anpassningsförmåga. Vid brister i den sociala miljön på en arbetsplats försämras kulturen och det blir svårt att utvecklas.

SCARF Modellen sammanfattar alltså dessa hot. En av basmodellerna som är utvecklad år 2013 av David Rock. Han är även en av grundarna till *Neuroleadership Institute som sammanfattat mycket forskning kring hjärnan med organisationsutveckling och ledarskap. Verktyget togs fram efter att David gjort ett stort antal intervjuer med neuroforskare. Under arbetet insåg han att det var ett flertal sociala situationer som är särskilt viktiga för oss människor som hela tiden återkom. Dessa sammanfattade han då i SCARF. När man förstår SCARF kan man avkoda sina egna eller andras beteenden. SCARF står för; Status, Certainty, Autonomy, Relatedness och Fairness. Genom den kraftfulla modellen kan vi förstå hur vi kan arbeta med belöning i vardagen för att hjälpa hjärnan så att vi blir utvecklingsbenägna, kreativa och samarbetsvilliga. 

Yesbox har tagit fram en modell för att ständigt mäta och följa denna grund till social trygghet och tillit. I en enkät kan ni utifrån 10 påståenden få svar på om din grupp ligger inom referensnivån. Ni får råd utifrån resultatet dvs över eller under referensvärdet. Vi kallar det att mäta era STARS andra säger SCARF eller TRUST.

Känner alla sig viktiga? Finns den tillit som behövs? Förstår alla vilka spelregler som gäller? Finns det den förutsägbarhet som behövs i vardagen?

I analysen får ni även tips om hur ni ska gå vidare. Klicka här om du vill prata med oss om STARS

 

Vi utgår från flera modeller bla  ‐ SCARF

STARS är alltså tänkt att vara ett tanke eller reflektions verktyg som gör oss medvetna om de faktorer som är så viktiga för att få alla att prestera. Modellen hjälper er att bli uppmärksamma på våra reaktioner och låsningar (som vi ofta inte kan förstå själva) och visar hur vi kan välja ord och handlingar för att få bättre effekt. Kanske är det bra att känna till att många små handlingar och kommentarer antingen stöder eller undergräver de upplevda nivåerna av status, förutsägbarhet, självstyrning, relationer och rättvisa även i din organisation.

Detta är en anledning till att ledarskap ibland är så svårt; meningar, ord, blickar och gester uppmärksammas och tolkas, förstoras och ges ibland betydelser som vi kanske aldrig har avsett.

Läs hur neuroledarskap i praktiken förklarar SCARF här

Status – Känner sig medarbetarna sig betydelsefulla och respekterade?
Tydlighet – Sker utvecklingen  i rimlig takt. Hänger alla med?
Autonomi – Kan medarbetarna påverka sin arbetssituation?
Relationer – Känner kollegorna samhörighet och tillit på arbetsplatsen?
Spelregler – Värdesätter organisationen alla och finns det spelregler för alla?

!

Tips på bra utbildning i SCARF Lär mer om SCARF av oss eller här