FAQ

Se svaren på vanliga frågor om Yesbox

 

Yesbox Dialoger

Varför är det viktigt med utvecklingssamtal?

En av utgångspunkterna i utvecklingssamtal är att få den enskilda personen att förstå vad han eller hon är bra på eller behöver utveckla och att hitta motivationen för att ta sig framåt.
Dialogen följs av att parterna reflekterar och noterar de viktigaste reflektionerna.
En framgångsrik dialog är en “win-win” för båda parter – det ska finnas möjligheter för båda att se fördelar i det som sker eller beslutas.
Framgång avgörs också av upplevelsen av dialogen, inte enbart i de mätbara aktiviteter och mål som sätts upp. Känslan av att vilja ha en dialog igen är minst lika viktig! Det ska kännas kul!

Motivations och värdesamtal vad är det och varför?

För att vara fullt motiverade behöver vi tro på det vi gör och agera enligt våra egna övertygelser och värderingar.
Om alla medarbetare både förstår sina behov, beteenden och sitt uppdrag blir motivationen en stark kraft.
Sätts dessutom tydliga mål kan vi skapa fullt motiverade organisationer.
Yesbox dialoger är verktyg för ”professionell” personlig utveckling (Individual Growth).
Vi övertygelse är att i varje organisation har mycket att vinna på att även se individens behov.

Varför ska man jobba med kompetensamtal?

Individer i organisationer behöver färdigheter (kunskaper), kompetens (kunna använda kunskapen i sammanhanget) och motivation för att kunna prestera.

Summan av dessa förmågor är direkt förknippade med att nå företagets strategi.
Då är alltså kompetenser indirekt förknippade, och då är färdigheter (kunskaper) som ju bygger upp kompetenser också länkade till de strategiska målen!

Utvecklandet av detta ger förutsättningar att förbättra prestationer dvs att utveckla medarbetare, utveckla ledarskapet, anställa in nya personer (och färdigheter) och fundera på organisationsförändringar. Därför kan Kompetensprofiler att utgöra stommen för de kompetenser som gäller för en viss position och dess innehavare.

Varför målsamtal?

Mål visar vad du vill uppnå. Organisationers strategiska mål och DNA (vision, mission, värderingar) ger medarbetare en allmän riktning att följa medan de operativa målen tydligare beskriver mer konkreta delar som behövs för att uppnå dessa mål.
Mål beskriver varför och vart vi vill vara.

Just av den anledningen är det viktigt att mötas kring dessa frågor. Tex
Nuläget: Hur är det idag, inom det område du sätter mål för ?
Mening: Varför är målet viktigt för dig?
Vilken effekt får det när du når dina mål?

Måltal: Kan vara både mätbara och eller upplevda. Det som ger energi och skapar mening.

Varför har handlingsplanen en så central roll i Yesbox verktyg?

Att göra och prioritera rätt  är centralt för allas framgång. Vi menar att det är viktigt att samordna individens, teamets och organisationens utveckling och göromål för att få hitta rätt fokus.

Yesbox Puls

Vad är huvudsyftet med Pulsmätningar enligt Yesbox?

YESbox Puls handlar om att ställa frågor i enkäter på ett mer kontinuerligt sätt än medarbetarundersökningar.
Det är dock viktigt att bara ställa frågor om det som är viktigt för er tex kultur, arbetsmiljö, strategi eller annat fokus.
Det kan handla om tillit, trygghet och tydlighet eller kanske mer om de logiska beteenden som vi vill se.

Yesbox Puls hjälper er att utbilda och fokusera rätt genom att följa det som är viktigast.

Rimligt kontinuerliga mätningar gör att dialogen blir lätt att följa upp – den blir aktuell men inte för ofta.
Frågorna utgår från ert fokus i organisationen alltså det som är viktigt för er.
Varje team/ grupp får tillgång till övergripande utfall för de grupper man tillhör vid relevant tidpunkt.

Ledningen kan enkelt analysera på alla nivåer.
Referensvärden gör det lätt att jämföra och förstå siffrorna.

Hur kan ni jobba både med team och individer?

Det kan tyckas motsägelsefullt att både stötta individuell utveckling och vara ett verktyg för teams, men yttest består alla teams av individer, med sina egna personliga agendor. Ju mer överensstämmelse en organisation hittar mellan personliga agendor och teamets mål och sätt att samverka, ju bättre är förutsättningarna för att skapa värde.

Varför ska olika medarbetare ha tillgång till olika vyer vid olika tidpunkter?

Transparens är viktigt men ibland spelar vår hjärna oss ett spratt.
Vi är naturligt nyfikna och tittar kanske på andra gruppers resultat.

Vi behöver snarare hjälp med vad vi ska fokusera på och inte flera val.

Hur kan teamet utvecklas med Pulsmätningar?

När man väljer att kontinuerligt mäta hur gruppen mår tex med hjälp av STARS påminns vi om vad som är viktigt och tränar på att reflekter tillsammans.
PÅ detta sätt bygger vi relationer och stöttar varandra.

Eftersom relationsprocessen (vi tänker på hur andra tänker om oss) pågår samtidigt som produktionsprocessen (vi fokuserar på det vi ska göra) år det mycket viktigt att hantera detta så att vi kan prestera.

w

Online möte

Vi utgår från era behov.

Vad vill ni åstadkomma?

Hur ska er process se ut för att sätta mål, hålla samtal, mätningar eller följa upp aktiviteter?

Utifrån vår erfarenhet visar vårt team hur ni förstärka och stödja det ni vill åstadkomma.  

Planera övergripande

 

Sätt upp en övergripande tidplan för mätningar och / eller samtal.

Bestäm vem som är ansvarig för detaljer om organisationen, mål, fokus och roller.

 

Följ upp och fokusera

Genomför övergripande mätningar och samtal för hela organisationen under perioden.

Följa upp med korta undersökningar, analys, diskussioner och möten.

Sätt upp aktiviteter som stödjer målen.