Ta pulsen på organisationen

Pulsmätningar som skapar förutsättningar för utveckling

 

 

Boka demo av Puls

Pulsmätningar för en kontinuerlig

utveckling av företagskulturen

För att hålla jämna steg med ständiga förändringar och att förbättra företagskulturen har pulsmätningar blivit en alltmer använd metod inom medarbetarundersökningar. Genom att regelbundet mäta och analysera medarbetarnas åsikter och engagemang kan organisationer skapa en bättre förståelse för nuläget och möjligheter till utveckling. I denna snabbrörliga värld ger pulsmätningar en kontinuerlig temperatur och skapar en grund för en mer engagerande och dynamisk arbetsmiljö.

Skapa dialog och åtgärder med stöd i

Pulsmätningar

Genom att genomföra pulsmätningar får organisationer möjlighet att följa medarbetarnas utveckling mer regelbundet. Resultaten av mätningarna fungerar som en startpunkt för att skapa dialog och åtgärder som kan stärka företagskulturen. Yesbox stöder er med automatiskt genererade råd och support för att underlätta dialogen och sätta planerade åtgärder i rörelse. Genom att regelbundet följa upp och agera på resultatet av medarbetarundersökningar via pulsmätningar kan organisationer upprätthålla en kontinuerlig förbättringsprocess.

 

Viktiga aspekter att överväga vid Pulsmätningar

1. Ställ bra och anpassade frågor: För att få värdefulla insikter är det viktigt att formulera relevanta och anpassade frågor som är specifika för er organisation. Genom att fokusera på det som är viktigt för er kan ni få mer precisa och användbara resultat.

2. Ta Hjälp av Experter: Tid är pengar, och för att skapa en effektiv mix och ett framgångsrikt upplägg för pulsmätningar kan det vara värdefullt att ta hjälp av experter inom frågor och organisationsutveckling. De kan bidra med sin kunskap och erfarenhet för att skapa en optimal strategi för mätningarna.

3. Förstå organisationens fas och karaktär: Varje företag är unikt, och det är viktigt att anpassa pulsmätningarna efter er organisation och fas. Genom att ha en klar förståelse för er verksamhet och kultur kan ni skapa mätningar som är relevanta och ger rätt insikter för er specifika situation.

4. Mät Så ofta som det är möjligt att följa upp: Yesbox rekommenderar oftast att pulsmätningar genomförs inte mer än varje månad. Det är viktigt att ha tillräckligt med tid för att följa upp resultaten och genomföra åtgärder. Genom att ha en regelbunden rytm kan ni skapa en kontinuerlig utveckling och anpassning baserat på medarbetarnas åsikter.

STARS  är basen -skapa förutsättningar för prestation och framgång

”Jag förstår inte hur man kan förstå medarbetarna utan STARS mätningar utifrån den kraftiga SCARF modellen, vilket försprång jag har!

Johan Hellsten

Hellsten Gears

Yesbox anpassar gärna efter era behov.

Att följa engagemang är viktigt. Ofta väljer våra kunder att kontinuerligt mäta engagemang via STARS en variant på SCARF modellen*.

STARS mätningar skapar förutsättningar för utveckling och förändring.


*SCARF-modellen är ett ramverk för att förstå hur sociala situationer påverkar motivation, effektiva prestationer och effektiv ledning. Modellen är baserad på fem faktorer som indikerar ett förhållande mellan människor: Status, Kontroll, Påverkan, Tillit och Rättvisa. SCARF-modellen visar att de fem faktorerna påverkar människans beteende, attityder och förmåga att ta till sig omgivningen och ändra beteende. Modellen hjälper ledare att förstå hur de kan utforma sina processer på ett sätt som stöder motivation, tillförlitlighet och produktivitet hos sina medarbetare. Dessutom hjälper det till att förstå deras orsaker och konsekvenser.

Är ni mer intresserade av vår medarbetarundersökning. Klicka här

Basen

 • Följer GDPR.
 • Har forskningsbaserade frågor / områden med färdiga mallar på frågor och områden.
 • Utskick och påminnelser via SMS eller email.
 • Automatgenererade påminnelser till de som inte svarat för att få en hög svarsfrekvens.

 Tidsperspektiv

 • Yesbox tar Pulsen på organisationen förslagsvis så ofta ni kan följa upp.
 • En gång i månaden med paus för sommaren fungerar om ni är duktiga på uppföljning. Annars räcker 3-4 basmätningar varje år med ett antal behovsbaserade uppföljningsmätningar emellan.

Efteråt

 • Visuella automatgenererade rapporter direkt efter att alla svarat.
 • Relevanta referensvärden att jämföra med.
 • Automatgenererade kommentarer på alla nivåer.
 • Resultatnivå efter behörighet  vid olika tidpunkter för alla roller.

 

Om att utvärdera sin arbetsplats kontinuerligt

Medarbetarundersökningar är ett vanligt verktyg för organisationer som vill utvärdera sin arbetsplats. Det finns en trend som handlar om att skicka korta puls frågor till medarbetarna med syfte att kartlägga deras upplevelse av arbetsmiljön. En av de vanligaste frågorna är ibland ”Har du kul på jobbet?”. Men är det verkligen den viktigaste frågan i en medarbetarundersökning?

Innan du bestämmer vilka frågor du vill ställa i din undersökning bör du fundera över syftet och vad du vill uppnå med den.

Det är viktigt att tänka på vad du frågar om eftersom det är det du sätter fokus på. Om du ställer frågan om ”kul på jobbet” så kommer medarbetarna förvänta sig att det är något som är viktigt för organisationen. Men om ni inte har en gemensam värdering om att kul på jobbet är en prioritet så är frågan irrelevant. Var också medveten om att otydliga frågor ger otydliga svar. Om du ställer frågan ofta och medarbetarna inte ser någon förbättring så kan det få motsatt effekt.

För att genomföra en bra medarbetarundersökning eller pulsmätning bör du fundera över syftet, strategin och de grundläggande frågorna. Vad är syftet med undersökningen och vilka frågor vill du lyfta? Vilken strategi har ni för att hantera svaren och hur kan ni ta tillvara på resultaten? Vilka är de grundläggande frågorna i er undersökning och hur kopplar de till organisationens fokus?

Slutligen är det viktigt att använda resultaten från medarbetarundersökningen för att skapa värde och dialog. Det handlar om att fråga och lyssna på riktigt, inte bara samla in svar. Ställ de grundläggande frågorna om medarbetarnas välbefinnande för att få en bra utgångspunkt för dialog och öppenhet på arbetsplatsen.

Ett team från Yesbox hjälper er att sätta upp ert anpassade upplägg och att följa upp Pulsmätningen

Med lång erfarenhet och stor kunskap inom undersökning och analys kan vi hjälpa er hela vägen
från vilka frågor som ska ställas till hur ni bör agera på resultaten.

Yesbox modul för Pulsmätningar

Yesbox upplägg

 • Med starkt fokus och personallistan uppdaterad  är vi igång på någon vecka.
 • I uppföljningen använder vi analysen för att skapa dialog och bygga kulturen. Varje team får anpassade råd.
  • Varje team/ grupp får tillgång till övergripande utfall för de grupper man tillhör vid relevant tidpunkt.
  • Ledningen kan enkelt analysera på alla nivåer. Chefer ser sina resultat efter behörighet.
 • Använd Yesbox unika referensvärden som gör det lätt att jämföra och förstå relevanta index vid rätt tidpunkt.
 • Låt kombinationen av mätresultatet och dialogen bli mer relevant att agera på.

 Yesbox kan stödja er med:

  • bygga hela upplägget
  • workshops kring resultaten
  • coaching av chefer online för hur de ska resultat och dialog till framgång

Pulsmätning med personalen av varje månad. När är det bra?

Yesbox månadspuls skickas ut med hjälp av en enkät i månaden. De som lyckas bäst meed detta är de organisationer där grupperna träffas naturligt i andra möten varje månad. Frågorna i Pulsen blir en viktig men bara en del av mötet.  När den bara används av ledningen och återkoppling sker via månadsbrevet eller dylikt kommer effekten att avta och medarbetarna tröttna.

Det går att välja en annan frekvens men gör det så att det blir en bra jämförbarhet mot tidigare mätningar. Det är viktigt för statistiken att perioderna är jämförbara.

Alt 1
I månadspulsen mäter vi STARS varje gång med olika tillägg. En möjlighet är att gå djupare ned i fördjupningar inom dessa olika områden beroende på resultat.

Alt 2
Vi mäter en av de 5 delarna/bokstäverna i STARS samt NPS och lägger till viktiga områden vid varje omgång. Det summerar till 6 mätningar dvs under ett år upprepas samma pulsmätning 2 gånger. Läs mer om STARS *här.*

Analysen lanseras direkt online efter att enkäten stängts varje månad,
STARS resultatanalys summeras tillsammans med NPS och jämförs med tidigare resultat. Det skapas även en heatmap (summering) efter ett par månader. I heatmappen adderas hela tiden data.

Exempel:

 1. Status, mål och kompetens
 2. Tydlighet och ledarskap
 3. Autonomi och arbetsmiljö
 4. Relation och samarbete
 5. Spelregler och kommunikatio
 6. eNPS, Utveckling och processer

STARS mäter social trygghet och tillit

Övriga frågor:

Mål: handlar om att sätta och följa upp mål.
Kompetens: finns tex den kompetens vi behöver?
Ledarskap: hur upplever jag min närmaste chefs ledarskap?
Arbetsmiljö: hur är stressnivån, balans i livet? Finns trakasserier?
Samarbete: Är samarbetat bra med kollegor eller andra avdelningar?
Kommunikation: Är kommunikation bra? Hur fungerar feedbackkulturen?
Utveckling: Finns utvecklngsmöjligheter?
Processer: Följs de rutiner och processer som finns?

Dessa områden utgår våra mallar ifrån:

STARS med

eNPS – Rekommenderas arbetsplatsen? Ett bra mått för en attraktiv arbetsplats.

eNPS är ett bra kompletterande mått

eNPS står för ’Employer Net Promoter Score’ och eNPS är både ett mått och en undersökningsmetod som ger ett värde på hur lojala era medarbetare är.

Metoden bygger alltså på en viktig fråga:

”I vilken grad skulle du kunna rekommendera ’vår organisation’ som arbetsplats till andra?”

Ni får en bild av andelen ”ambassadörer”, ”kritiker” och ”neutrala” medarbetare i organisationen.

Frågan ställs på en skala mellan 0-10, där 0 innebär inte alls sannolikt och 10 innebär högst sannolikt. Svaren delas upp i tre kategorier:

 • 0-6 = Kritiker (“Detractors”)
 • 7-8 = Passiva (eller “Passives”)
 • 9-10 = Ambassadörer (“Promoters”

Testa Yesbox Puls för att utvecklas 

Vill du prova verktyget ? Fyll i formuläret här ovan så skickar vi mer information och möjlighet att utvärdera vårt smarta Puls verktyg.

Om Yesbox Puls: