Läs mer om

HUR DU BYGGER STARS

LADDA NER BROSCHYR

Med STARS (SCARF) mätningen skapas engagemang och tillit 

 

Kulturen i en organisation är den i särklass viktigaste faktorn för framgång. Modern hjärnforskning har visat att hjärnan för att kunna prestera ar ett grundläggande behov av att ingå i ett socialt sammanhang.

STARS ger ett mått på ”growth mindset”, hur väl gruppen kan prestera och hur väl kulturen fungerar.

 

Forskning visar att vår hjärna är inte bara rationell och inriktad på att hitta lösningar på faktiska och adekvata problem. Den är starkt fokuserad på att undanröja sociala hot, tidigare en avgörande överlevnadsfaktor för oss. Hjärnan försöker ständigt minimera hot och maximera det som är belönande. Att minimera hot prioriteras, och för att minimera hoten används samma mekanismer som vi använder då vi står inför ett reellt fysiskt hot som hotar vår överlevnad, sk. ”fight and flight”-responser. Vi fattar inte så smarta beslut i hotläge och får svårt att samarbeta.

Detta då den del av hjärnan som hanterar hotläget kräver mycket syre och energi och detta tas bl. a från det viktiga arbetsminnet.  Vår förmåga till analytiskt tänkande och kreativitet minskar.

Om hotläge uppstår i en organisation innebär det ett hot för organisationens produktivitet, SAMARBETS- och anpassningsförmåga. Vid brister i den sociala miljön på en arbetsplats försämras kulturen och det blir svårt att utveckla.

Utifrån 10 snabba forskningsbaserade påståenden får du svar på om din grupp ligger över eller under referensvärdet.

Känner alla sig viktiga? Finns den tillit som behövs? Förstår alla vilka spelregler som gäller? Finns det den förutsägbarhet som behövs i vardagen?

I analysen får ni även tips om hur ni ska gå vidare. Klicka här om du vill prata med oss om STARS

 

Vi utgår från flera modeller bla  ‐ SCARF ‐ som är framtagen av David Rock och hans kollegor i organisationen NeuroLeadership Institute.

STARS är tänkt att vara ett tankeverktyg som gör dig medveten om de faktorer som är så viktiga för att få alla att prestera. Modellen hjälper er att bli uppmärksamma på människors reaktioner och låsningar (som de ofta inte kan förstå själva) och visar hur du kan välja dina ord och handlingar för att få bättre effekt. Kanske är det bra att känna till att många små handlingar och kommentarer antingen stöder eller undergräver de upplevda nivåerna av status, förutsägbarhet, självstyrning, relationer och rättvisa i din organisation.

Detta är en anledning till att ledarskap ibland är så svårt; meningar, ord, blickar och gester uppmärksammas och tolkas, förstoras och ges ibland betydelser som du kanske aldrig har avsett.

Status – Känner sig medarbetarna sig betydelsefulla och respekterade?
Tydlighet – Sker utvecklingen  i rimlig takt. Hänger alla med?
Autonomi – Kan medarbetarna påverka sin arbetssituation?
Relationer – Känner kollegorna samhörighet och tillit på arbetsplatsen?
Spelregler – Värdesätter organisationen alla och finns det spelregler för alla?

!

Prestera med Pulsmätningr
EnglishSwedish