Employee Net Promotor Score (eNPS) är ett verktyg som används inom organisationer för att mäta anställdas aktuella attityd till företaget. Det ger både ledning och anställda en unik möjlighet att utvärdera företagets popularitet.

Att mäta och förstå anställdas eNPS är ett viktigt verktyg för företag som vill förbättra sin arbetsmiljö. Särskilt eftersom det ger arbetsgivaren en möjlighet att veta hur deras anställda uppfattar organisationen som helhet. Ett högt NPS-värde indikerar att företaget har en god attityd bland sina anställda, där de trivs och är lojala mot arbetsgivaren.

Hur kan eNPS hjälpa?

eNPS kan hjälpa företag att mäta anställdas upplevelser och identifiera möjligheter för förbättring, oberoende i vilken bransch de är. Metoden går ut på att ställa en enkel  fråga till alla anställda utifrån ranking på 0 – 10. Lägre siffror betyder att medarbetarna är ovilliga att rekommendera företaget, medan högre siffror betyder att de är mer benägna att göra det. Resultatet av eNPS-undersökningen kan sedan användas för att identifiera specifika områden som förbättras för att öka anställdas upplevelser. Frågan handlar alltså om hur benägna medarbetarna är att rekommendera arbetsplatsen till andra.

 

Vad är eNPS mått på?

Employee Net Promoter Score (NPS) kan alltså sägas vara ett mått på den grad av lojalitet och positiva inställning som anställda har till en organisation. Det hjälper organisationer att förstå hur benägna anställda är till att rekommendera sin arbetsplats till andra tex familj, vänner, bekanta och kollegor. Allt baserat på deras upplevelser av arbetsplatsen. NPS mäts
genom att anställda uttrycker sin inställning till företaget.

Hur mäts eNPS
Att ta fram NPS behöver någon form av kvantitativt mätinstrument, vanligtvis en enkät med frågor som skickas till de anställda. För att mäta NPS bör företaget ta hänsyn till såväl nackdelar som fördelar. Enkäten bör kompletteras med ett antal frågor som kan vara relaterade till företagets service, produkt, fördelar, arbetsmiljö osv  Den allmänna frågan svara på hur det är att arbeta för denna organisation och kan sedan relateras till övriga frågor. Svaren bör bedömas och kategoriseras samt kompletteras med sk öppna svar där medarbetare får motivera sina svar

 

Var kommer eNPS från?

Net Promotor Score började användas av Fred Reichheld från Boston Consulting Group på 1990-talet för att mäta kundnöjdhet och kundlojalitet.

Net Promoter Score (NPS) för medarbetare började användas i samband med att större organisationer började fokusera allt mer på personalens åsikter och delaktighet. Företag har identifierat att för att få en tydlig bild över hur personalen uppfattar företaget, produkten eller tjänsten är extremt viktigt för att kunna förbättra kundupplevelse och förbättra företagets resultat. NPS för medarbetare är ett utmärkt sätt att mäta detta i siffror. Det är ett enkelt system som uppskattar om en medarbetare är nöjd, neutral eller missnöjd. Medarbetarna frågas sedan om vilken sannolikhet de skulle rekommendera företaget under flera tillfällen eftersom  det kan variera beroende på hur nöjd man är.

Vill du ha en demo Klicka här

Läs om fördelar och nackdelar här