NMI, eller ”Nöjd Medarbetarindex,” är ett mått som används för att mäta och sammanfatta medarbetares nöjdhet och engagemang. Det används ibland som ett verktyg att sammanfatta hur medarbetare känner sig över tid.
 
Enkät frågorna kan täcka olika aspekter av arbetsmiljön, som arbetsbelastning, engagemang, samarbete, ledarskap, möjligheter till utveckling, och mycket mer. Vilka frågor passar bäst för ert NMI?

Unika organisationer är i olika faser och behöver fokusera olika. Det är därför viktigt att tänka till i förväg.
 
Resultaten summeras och används för att beräkna NMI. Vanligtvis är det ett procentuellt mått som visar andelen medarbetare som har gett positiva svar på enkäten.  Det positiva svaren delas sedan med antalet svarande för att få fram en procentandel. Till exempel, om 80 av 100 medarbetare ger positiva i genomsnitt, blir NMI 80 (procent).
 
NMI kan användas som en indikator på arbetsplatsens hälsa. Genom att använda samma frågor över tid kan organisationen följa utvecklingen och ev förbättringar/ utmaningar eller jämföra mellan olika grupper.
 
Utmaningar med NMI

1. Komplexitet i analysen: Ju fler frågor som ingår i indexet, desto mer komplex blir analysen. Detta kan göra det svårt att snabbt identifiera vilka områden som behöver förbättring.

2. Risk för att förlora detaljer: Genom att summera många frågor till ett enda index kan detaljer gå förlorade. Detta kan göra det utmanande att vidta åtgärder som verkligen adresserar specifika problem.

3. Stagnation i förändringsarbete: Eftersom NMI tar hänsyn till många olika aspekter av medarbetarnas upplevelse, kan det vara svårt att se framsteg om resultaten inte förbättras markant över tid

Dessutom är det viktigt att kontinuerligt utvärdera och anpassa enkäten och indexet för att säkerställa att de fortsätter att vara relevanta och användbara för organisationen. Det blir då svåra att jämföra NMI över tid (om det består av många frågor)

Yesbox använder gärna STARS och eNPS som bas.
 

Fortsatt oro ger behov av reflektion

Mät hur medarbetarna mår

2023 har fortsatt med mycket oro i världen vi har fått möta både krig lågkonjunktur och kriminailitet.  Stressen som oron skapar gör att reflektion avstämning och uppföljning av nuläget aldrig varit viktigare.

Om vi flyr att söka orsak till tex olika individers stress blir den bara värre.
Analog reflektion stillar hjärnan och vi kan gå från att känna till att tänka. Mötet med din ledare eller grupp utifrån viktiga områden skapar både mer logiska och bättre beslut. Man kan också se det som att överflödet av information har gjort att reflektion i samband med Yesbox Puls /medarbetarundersökningar eller medarbetarsamtalet fått en mycket viktig funktion